اسلاید پرزنت بنده در مورد به دام انداختن پهپاد RQ-170 توسط متخصصان جنگ الکترونیک ایران. این پرزنت کاملا مبتنی بر احتمالات بود و متریال آن صد در صد قابل اتکا

نیست.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2019-05-11_9-47-452019-05-11_9-46-232019-05-11_9-45-58

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

By Treadstone 71

@Treadstone71LLC Cognitive Warfare Training, Intelligence and Counterintelligence Tradecraft, Influence Operations, Cyber Operations, OSINT,OPSEC, Darknet, Deepweb, Clandestine Cyber HUMINT, customized training and analysis, cyber psyops, strategic intelligence, Open-Source Intelligence collection, analytic writing, structured analytic techniques, Target Adversary Research, strategic intelligence analysis, estimative intelligence, forecasting intelligence, warning intelligence, Disinformation detection, Analysis as a Service