در پی وعده یمان در مبارزه علیه وزارت اطلاعات ما در اینجا از مشخصات شخصی هفدهمین لکه ننگ این سازمان پرده بر می داریم. اطلاعات وسیعی برای افشاگری در اختیار داریم. دنبال کنید و به اشتراک بگذارید.

As we promised for our fight against the Iranian Ministry of Intelligence, we are exposing information about another shameful employee (number 17) of this ministry. We have a lot more to expose. Follow us and share.

Seyed meysam hashemi سید میثم هاشمی

MOIS/APT34/Oilrig Hacker

+989212008313

By Treadstone 71

@Treadstone71LLC Cognitive Warfare Training, Intelligence and Counterintelligence Tradecraft, Influence Operations, Cyber Operations, OSINT,OPSEC, Darknet, Deepweb, Clandestine Cyber HUMINT, customized training and analysis, cyber psyops, strategic intelligence, Open-Source Intelligence collection, analytic writing, structured analytic techniques, Target Adversary Research, strategic intelligence analysis, estimative intelligence, forecasting intelligence, warning intelligence, Disinformation detection, Analysis as a Service