در ادامه افشاگری قبلی، لب دوختگان از صمیم قلب از هموطنی که این اطلاعات را برایمان ارسال نموده تشکر نموده و از هموطنان عزیز دعوت مینماید به ارسال اطلاعات ادامه دهند.
مزدور امیر توحیدی فر، فعال گروه آشیانه که ارتباط تنگاتنگی با وزارت ارتباطات دارد، شناسایی شد:

امیر توحیدی فر ۲۴ ساله، زاده تهران، با مدرک برنامه نویسی از دانشگاه یادگار امام (لعنت الله علیه)، یکی از فعالین رسمی گروه آشیانه و برنامه نویس این گروه، مسول شرکت میهن شبکه آریا (mihanshabake.com )، شماره تماس وی: ۰۹۱۹۸۱۲۷۸۹۷، ایمیل: tohidi@mihanshabake.com و amirtohidi76@yahoo.co


Following our last exposure, ”Lab Dookhtegan” sincerely thanks our compatriot who sent us this information and we call upon our dear compatriots to continue sending us information.
We identified one bastard Amir Tohidi-Far from the “Ashiyane” Group who has a close relationship with Iran’s Ministry of Communication: 24-year-old, born in Tehran, holds programming certificate from the University of Yadegare Emam, a formal member and a programmer at the “Ashiyane” Group, in charge of the company “Mihan Shabake Arya” (mihanshabake.com)
Phone number: 09198127897

Emails: tohidi@mihanshabake.com

amirtohidi76@yahoo.com

No. 28, Sardar Jangal St., Tehran

Address

Tehran, East to West Niayesh Highway, corner of Sardar Jangal North Street, Sahand Building, Unit 28

By Treadstone 71

@Treadstone71LLC Cognitive Warfare Training, Intelligence and Counterintelligence Tradecraft, Influence Operations, Cyber Operations, OSINT,OPSEC, Darknet, Deepweb, Clandestine Cyber HUMINT, customized training and analysis, cyber psyops, strategic intelligence, Open-Source Intelligence collection, analytic writing, structured analytic techniques, Target Adversary Research, strategic intelligence analysis, estimative intelligence, forecasting intelligence, warning intelligence, Disinformation detection, Analysis as a Service