مابرنامه ریزی ها، پروژه ها و توانائی های وزارت اطلاعات سرکوب کننده ملت ایران را افشا می کنیم و شما در اینجا شواهدی از خیانت پرسنل این سازمان در طول سال ۱۳۹۷ من جمله اسنادی از قلب سازمان را مشاهده می نمائید. ما در اینجا مدرکی شامل جزئیات نرم افزارهای مدیریت سیستم که وزارت اطلاعات جهت فعالیتهای خبیثش استفاده می کند را افشا می کنیم.
وقت مهار و اخته کردنشان رسیده…

We are exposing the planning, the projects and the capabilities of the iranian ministry of intelligence that continues suppressing the iranian nation and you can see here evidence of the betrayal of this organization’s personnel during 1397, including documents from the heart of the organization.
we are exposing document that contains information about implant and access management that the iranian Ministry of intelligence uses for its vicious activities.
2_5190518782384145374

By Treadstone 71

@Treadstone71LLC Cognitive Warfare Training, Intelligence and Counterintelligence Tradecraft, Influence Operations, Cyber Operations, OSINT,OPSEC, Darknet, Deepweb, Clandestine Cyber HUMINT, customized training and analysis, cyber psyops, strategic intelligence, Open-Source Intelligence collection, analytic writing, structured analytic techniques, Target Adversary Research, strategic intelligence analysis, estimative intelligence, forecasting intelligence, warning intelligence, Disinformation detection, Analysis as a Service