Iranian tracking of US Navy Fleets

اطلاعات رسمی از آخرین موقعیت ناوگروه‌های نیروی‌دریایی #آمریکا در آب‌های آزاد
1399.10.16 0316 IRST

Categories: