Armenian hackers obtain Azerbaijani government emails

Armenian hackers claimed in a tweet that they obtained all Azerbaijani government emails and left part of the data publicly available for download to prove the claim.

Armenian hackers also released a video to prove the claim.

Access to this information is said to have been met with widespread professional attacks on social engineering and #phishing.


Սուգը հավերժ է, եթե պայքար չկա

Մուտք ենք գործել ադրբեջանական պետական էլ-հասցեների համակարգ, որտեղից հաջողվել է դուրս բերել մեծ ծավալով պետական փաստաթղթեր: Այստեղ ձեզ ենք ներկայացնում այդ փաստաթղթերի մի մասը:

Ներբեռնել`