Mobile Hacking Cheatsheet

#Mobile Hacking #Cheatsheet
داشتن Cheatsheet در امر پیاده سازی مراتب تست نفوذ , یک امر مفید و بهینه ای هستش, از این رو دو عدد Cheatsheet در خصوص مراحل پیاده سازی و آماده سازی تست نفوذ برنامه های اندرویدی و iOS براتون پست میکنم که استفاده کنید,

در Cheatsheet مختص به سیستم عامل اندروید تمامی روش های Bypass SSL Pinning هم ذکر شده و نام ابزارهای مختلف مورد استفاده هم آمده است,

همینطور در خصوص برنامه های iOS که علاوه بر SSH کردن روی سیستم عامل مراتب مربوط به ضبط ترافیک بصورت Plaintext حتی در خصوص ترافیک های SSL هم ذکر و مراحل Initialize کردنش با استفاده از Burpsuite و rvi_capture مطرح شده…