Development Insurance Corporation – Iran سازمان بیمه توسعه

This is a corner of the database of the Development Insurance Organization, where the complete and original database is about 900 MB and is in our hands.

به درخواست مکرر کاربران گوشه ای دیگری از این دیتابیس رو تصمیم گرفتیم در کانال نشر بدیم، این فایل دارای اطلاعات بیشتری و مهم تری از قبیل: ادرس، شماره تلفن، مشخصات نمایندگان، شماره شناسنامه ، کد ملی و… دارا است.

قصد ما به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی مردمان کشورمان نیست ، باید امنیت بهتری روی وبسایت ها پیاده سازی بشود.
#نشر_دهید

2020-04-19_14-45-17.jpg

سازمان بیمه توسعه

Treadstone 71 Upcoming Events – Training and Webinars