داشتن قابلیت های هیبریدی ایران

داشتن قابلیت های هیبریدی ایران (سنتیک و غیر سنتیک) و همچنین موقعیت ژئوپلتیک خاص، قدرت بازدارندگی بالا و فراهم سازی محیط خاکستری توانسته در برابر هرگونه سناریو احتمالی جنگ از سوی ایالت متحده به خوبی و کاملا هوشمندانه مقابله کرده و بی تردیدبروز هر عاملی خود “واکنش سریعی” دربرابر عاملین اصلی و منافع آنان در منطقه و در سایر نقاط مختلف جهان درپی خواهد داشت.

Categories: