دژفا is the best!

Part of the (Rubika.ir) database
Iranian identity card images
52k Iranian documents ( National Card Selfie Photo Bank Card,… )
65 million government site information iranian
TELEGRAM 2020- Iranian telephone number data 40 million records
132.000.000 Iranian national codes Database

چرا همه چیز داره لیک می‌شه؟ این چه امنتیه ایران و سپر دژفا داره

Treadstone 71 Training