دیاگرامی از توان بالستیک و کروز ایران

دیاگرامی از توان بالستیک و کروز ایران

هدف‌گذاری استراتژیک اولیه کشور در توسعه برنامه موشکی، دست یابی به برد ١٣٠٠ کیلومتری برای هدف‌قرار دادن رژیم صهیونیستی بود، که در اوایل دهه ٨٠ با رونمایی از “شهاب ٣” تکمیل شد.

بعد از آن ایران، احتمالاً برای جلوگیری از تنش، به دنبال افزایش استراتژیک برد موشکی نرفت. اما در حال حاضر با دست‌آوردها در این زمینه و ظهور برنامه‌هایی مثل ماهواره‌بر “قاصد”، بنظر می‌رسد هرگاه که اراده آن وجود داشته باشد، اغلب نقاط حائز اهمیت اروپا در برد هدف ایران قرار خواهند گرفت. (فارغ از بحث دفاع موشکی ناتو)

Categories: